لیست قیمت تبلیغات

با هر بودجه‌ای، تبلیغات هوشمند برای شماست.

قیمت هر ارسال قیمت هر نصب قیمت هر کلیک قیمت هر نمایش نام نوع (شیوه) تبلیغ #
1 (تومان) 1000 (تومان) 20 (تومان) 1 (تومان) تبلیغ بنری(متن + لوگو)1
1 (تومان) 1000 (تومان) 20 (تومان) 1 (تومان) تبلیغ بنری (تصویر متحرک یا gif)2
4 (تومان) 1000 (تومان) 30 (تومان) 4 (تومان) تبلیغ نوتیفیکیشن(عنوان + تصویر بنر)3
4 (تومان) 1000 (تومان) 30 (تومان) 4 (تومان) تبلیغ نوتیفیکیشن(متن بلند + لوگو)4
2 (تومان) 1000 (تومان) 25 (تومان) 2 (تومان) تبلیغ تمام صفحه(html)5
2 (تومان) 1000 (تومان) 25 (تومان) 2 (تومان) تبلیغ تمام صفحه(تصویری)6
2 (تومان) 1000 (تومان) 25 (تومان) 2 (تومان) تبلیغ تمام صفحه(متن + تصویر)7
2 (تومان) 1000 (تومان) 25 (تومان) 2 (تومان) تبلیغ badger8